Kerim's Micro Blog

Follow @kerim on Micro.blog.

It amazes me that Amazon takes zero responsibility for goods sold on its site