Kerim's Micro Blog

❝Kahan hai Chinese? Yahan par toh sab Pakistani hain❞ (“Where’s the Chinese? There are only Pakistanis here”) Being Chinese in Pakistan